aktualne

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.
(«лекс Україна» – освіта)

Ředitel základní školy / Директор початкової школи: MGR. ZDENĚK HNÁT

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 07. 06. 2022

Místo zápisu / Місце запису: ZŠ TACHOV ZÁREČNÁ

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 8

Organizace zápisu / Порядок запису:

O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

      Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2022 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

      У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.

3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi ZDE*, nebo lze vyzvednout osobně ve spádové základní škole)

      заяву про зарахування дитини до початкової школи (зразок доступний у чесько-українській версії ТУТ*, або можна забрати її особисто у відповідній школі)

b)  vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

      документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

      документ, що дає право представляти дитину.

4.   O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.

V /м. TACHOVĚ dne/дата 20. 05. 2022

Ředitel základní školy/ Директор початкової школи
Mgr. Zdeněk Hnát

Pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

třídní schůzka se bude konat ve čtvrtek 16. 06. 2022 od 16:30 hodin. Pozvánku i s informací o zařazení Vašeho dítěte do třídy Vám pošleme nejpozději do 10. 06. 2022 na emailovou adresu, kterou jste uvedli na přihlášce.  

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku

Vážení rodiče,

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku Vám bude předáno v polovině června na třídní schůzce.

Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky si vyzvedněte od 16. května do 31. května 2022 v kanceláři školy u paní R. Zosinčukové.

Děkujeme.

Den Země

27. 4. jsme uspořádali ekologický projekt pro 2. stupeň nazvaný Den Země.

Žáci 6., 7. a 8. tříd vytvořili smíšená družstva a obcházeli jednotlivá stanoviště, kde za pomocí deváťáků plnili různé úkoly.

Za tyto úkoly, které se vždy nějakým způsobem dotýkaly ochrany naší planety, získávali body a v závěru pak byla vyhlášena nejlepší družstva.

Ale protože nám nepršelo a všichni soutěžili, tak jsme vyhráli všichni…

Den ředitelského volna

Na den pátek 29. 04. 2022 vyhlašuje ředitel školy ředitelské volno pro žáky 1. stupně.

Prostory 1. stupně budou využity k pořádání okresního kola Dopravní soutěže mladých cyklistů.

V tento den bude školní družina otevřena pro žáky, kteří ji pravidelně navštěvují.

Otevírací doba ŠD je v tento den od 06:15 do 15:00 hod.

Mgr. Zdeněk Hnát

Barevný den 2022

Těsně před Velikonocemi jsme si zasoutěžili, uspořádali jsme soutěž mezi třídami nazvanou Barevný den. Každá třída si oblékla co nejvíce kusů oblečení a doplňků, ty jsme spočítali a vyhodnotili.

Na 1. stupni vyhrála třída 3.A, na 2. stupni pak skupina z 9. tříd.

ŠD – Kouzelník Reno

V úterý 12.dubna zavítal do naší školní družiny kouzelník Reno. Po delší nucené pauze si děti představení moc užily.

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

 • Online registrace – link pro vyplnění elektronické přihlášky. Link je aktivní a plně k dispozici.
 • v případě, že pro vás online registrace k zápisu nebude z vážných důvodů možná, můžete zapsat dítě osobně ve škole dne 8. dubna v době od 13:00 hodin do 18:00 hodin, kdy proběhne i zápis všech již registrovaných dětí s jejich osobní účastí
 • pro školní rok 2022/2023 plánujeme přijmout 72 žáků a otevřít 3 třídy
 • třídní učitelky: 1. A – Mgr. Květa Bubnová, 1. B – Lucie Muchová, 1. C – Mgr. Olga Poláková

Jak postupovat:

 • link pro vyplnění elektronické registrace k zápisu bude aktivní od 1. dubna 2022 – zde rodič provede registraci dítěte a bude mu vygenerována přihláška k základnímu vzdělávání Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a formulář Žádost o odklad školní docházky (v případě, že v registraci uvedete, že žádáte o odklad školní docházky)
 • zápis za osobní účast dětí proběhne v pátek 08. dubna 2022 v době od 13:00 do 18:00 hodin
 • před samotným zápisem je potřeba provést registraci přes link zveřejněný na našich stránkách (tento link bude aktivní od 01. dubna 2022)
 • předvyplněná Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a formulář Žádost o odklad školní docházky Vám budou odeslány na základě online registrace na email, který uvedete v registraci
 • formulář je nutné si stáhnout, vyplnit chybějící údaje a v den zápisu 08. dubna přinést osobně do školy
 • k zápisu dne 08. dubna s přihláškou přineste i rodný list dítěte a Váš občanský průkaz nebo pas (v případě, že nejste občan České republiky)

Zápis do 1. tříd je rozdělen do dvou částí:

Formální část zápisu

V této části zápisu zákonný zástupce dítěte:

 • předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte, které přihlašuje k plnění povinné školní docházky
 • předloží žádost o přijetí dítěte do 1. ročníku ZŠ a žádost o odklad školní docházky (pokud o něj žádá)
 • doplní osobní údaje nutné pro zapsání žáka do školní matriky
 • vyplní souhlas se zpracováváním osobních a citlivých údajů
 • má možnost získat kontakty na ŠPZ
 • získá informace o vyučovacím jazyku, možnosti odkladu školní docházky, možnostech vyrovnat nerovnoměrnosti vývoje dítěte docházkou do MŠ, možnostech rozsahu a nabídky individuální pomoci, pravidlech vzdělávání žáků s potřebou podpůrných opatření, možnosti individuálního vzdělávání, možnosti přeřazení žáka do vyššího ročníku

Motivační část zápisu

 • motivační část zápisu trvá přibližně 20 minut a je zaměřena na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní zralosti
 • absolvování motivační části zápisu není podmínkou přijetí k povinné školní docházce
 • cílem této části zápisu je motivovat dítě pro školní docházku a představit školu jako bezpečné a příjemné prostředí
 • v rámci neformálních aktivit s dítětem pedagog orientačně zjišťuje úroveň dosažených znalostí a dovedností (tato část není diagnostickým testováním dítěte)
 • u této části zápisu je zákonný zástupce dítěte přítomen po celou dobu

Kritéria pro rozhodování o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

 • věk dítěte – povinná školní docházka začíná počátkem roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud není dítěti povolen odklad
 • pro školní rok 2022/2023 je zápis povinný pro děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a pro děti, kterým byl v loňském školním roce povolen odklad školní docházky
 • rodič může zapsat dítě na školu dle vlastního výběru (tj. i na školu, do které dítě nespadá obvodem)

K dalším uvedeným kritériím budeme přihlížet pouze v případě naplnění kapacity školy:

 • spádové dítě – dítě, které má trvalý pobyt ve školském obvodě základní školy, na kterou se hlásí
 • dítě, které má ve škole sourozence
 • v ostatních případech – losem

O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podání žádosti.

(Přidělené registrační číslo je určeno pouze k účelu oznámení o přijetí dítěte ke vzdělávání.)

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce.

 • Zákonný zástupce, který žádá o odklad povinné školní docházky, musí vyplnit žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a zároveň i žádost o odklad.
 • K žádosti je nutné doložit:
 • doporučení příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC)
 • doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

PŘEDČASNÝ NÁSTUP DO ŠKOLY

 • Dítě, které dosáhne šesti let v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, pokud je přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a pokud o to požádá zákonný zástupce. K žádosti se vždy dokládá vyjádření příslušného poradenského zařízení a u dětí narozených v období od ledna do června příslušného školního roku se doloží také posouzení odborného lékaře.
 • Ukáže – li se v průběhu prvního pololetí 1. ročníku (to je do 31. ledna), že dítě nezvládlo nároky školní docházky, může ředitel se souhlasem zákonného zástupce dodatečně odložit začátek plnění školní docházky.

Informace pro rodiče prvňáčků

Pro školní rok 2022/2023 plánujeme přijmout 72 žáků do 3 tříd.

Aktivní pohyb vnímáme jako nedílnou součást výchovy ke zdravému životnímu stylu. Vzhledem k tomu, že v minulých letech byl o třídy s rozšířenou tělesnou výchovou velký zájem, rozhodli jsme se v dalším školním roce zařadit 3 hodiny tělesné výchovy do všech tříd. Tělesnou výchovu zaměřujeme na všestranný pohybový rozvoj dětí.

Výuka ve všech třídách školy probíhá podle vzdělávacího programu ŠKOLA PRO ŽIVOT.

Učební plán 1. ročníku pro třídu s rozšířenou výukou TV:

předmětČJMPRVVVHVTV
počet hodin týdně9421113

                                             v týdnu budou mít žáci 21 hodin

Výuka cizích jazyků:

 • žáci 2. ročníku mají v rozvrhu 1 hodinu anglického jazyka týdně   
 • od 3. ročníku mají žáci anglický jazyk 3 hodiny týdně      
 • od 7. ročníku nabízíme výuku druhého cizího jazyka (německý jazyk)   

Školní družina:

 • 5 oddělení
 • od 06:30 do 16:30 hodin

Školní jídelna:

 • pro všechny žáky školy

Kroužky při škole:

 • CENTRUM SPORTU
 • ve spolupráci s DDM Mraveniště Tachov
Statistika webu od 30.8.2020
 • 1
 • 30
 • 18
 • 670
 • 144
 • 3 183
 • 14 177
 • 159 340
 • 301 593
 • 0
 • 121
 • 32
 • 24. 5. 2022