aktualne

Krásné prázdniny!

Všem žákům, kantorům a zaměstnancům školy přejeme slunečné a pohodové prázdniny a hlavně šťastný návrat ve zdraví ze zasloužené dovolené.

Informace k provozu škol a školských zařízení od 8. června 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 7. června 2021 bylo vydáno:

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 8. 6. 2021, kde se oproti současnosti mění následující:

 • Žáci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni; uvedené platí ve všech krajích s výjimkou Jihočeského kraje, Libereckého kraje a Zlínského kraje. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.
 • Pedagogičtí pracovníci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při poskytování vzdělávání obecně; uvedené platí ve všech krajích s výjimkou Jihočeského kraje, Libereckého kraje a Zlínského kraje. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.

Dále jsou z povinnosti nosit ochranný prostředek vyjmuty osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby, v případě Hlavního města Prahy, Ústeckého kraje, Jihomoravského kraje, Plzeňského kraje, Kraje Vysočina, Středočeského kraje, Pardubického kraje, Královéhradeckého kraje, Olomouckého kraje, Moravskoslezského kraje a Karlovarského kraje po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti osoby jiné než spolupracovníka (typicky se bude jednat o kabinet, sborovnu apod.).

 • Ochrana dýchacích cest dále není nově nutná (bez ohledu na kraj) v těchto případech:  zkoušený a zkoušející při zkoušce ve škole, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň 2 metry.

Nadále bez ohledu na kraj platí výjimky z nošení ochrany dýchacích cest pro:

 • vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje),
 • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu škol a školských zařízení s účinností od 8. 6. 2021, kterým se oproti současnosti mění následující:

 • Sportovní činnost ve vnitřních prostorech je nově omezena již pouze tak, že může být maximálně 30 osob ve skupině (není již požadavek velikosti vnitřního prostoru), je také umožněno využívat vnitřní prostory jako jsou sprchy.

Informace k provozu školy od 17. května 2021

Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 17. 5. 2021.

Na základních školách

 • na území celé České republiky se umožňuje osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotací
 • v krajích Karlovarský, Královéhradecký, Liberecký, Pardubický, Plzeňský, Středočeský a v hl. m. Praze se umožňuje osobní přítomnost žáků 2. stupně bez rotace
 • na území celé České republiky se ruší povinnost homogenních tříd a skupin

Ve školních družinách a školních klubech

 • na území celé České republiky dochází ke zrušení omezení; provoz je v běžném režimu, ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin
 • ruší se povinnost zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí, protože se vrací všichni žáci 1. stupně do základních škol

Školní stravování

 • ruší se povinnost homogenních tříd a skupin
 • je zaveden normální provoz za dodržování všech hygienických opatření

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků a studentů s účinností od 17. května 2021, které se mění oproti současnému stavu tak, že se mění frekvence preventivního antigenního testu:

Jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v týdnu. Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 4. května 2021, č. j. MZDR 15757/2020-50/MIN/KAN, s účinností od 10. 5. 2021 stanoví, že není povinné nosit ochranu nosu a úst ve venkovních prostorech při zachování odstupu 2 metru od jiných osob, nejde-li o členy domácnosti.

Při vycházce nebo pobytu na školní zahradě tedy žák nebo zaměstnanec nemusí mít ochranu nosu a úst, pokud dodrží odstup 2 metry od jiných osob. Ve vnitřních prostorách pak nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst.

Z. Hnát

Informace k provozu škol a školských zařízení od 3. května 2021

Aktualizace MŠMT 29. 04. 2021

 • Preventivní antigenní test pro žáky 1. stupně se nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě, žák nebo student přítomen   v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.
 • Pro žáky 2. stupně základní školy (tedy žáky, kteří doposud neprošli testování s frekvencí dvakrát týdně) platí, že jsou testováni dvakrát týdně. Důvodem je, že tito žáci se nyní vrací k prezenční výuce a dosud nebyli testováni.
 • Dále informujeme, že na základě požadavku ministra školství, mládeže a tělovýchovy nedošlo k uložení povinnosti pro školy vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod.
  Klient nebo sportovec (příp. jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením.

Informace k provozu škol a školských zařízení od 3. května 2021

(pro II. stupeň, I. stupeň pokračuje v nastaveném režimu)

Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021.

Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

V základních školách od 3. 5. 2021 se v kraji Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském umožňuje osobní přítomnost žáků 2. stupně, a to za podmínky, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit).

V PONDĚLÍ 03. 05. 2021 NASTOUPÍ NA PREZENČNÍ VÝUKU 2. STUPNĚ: 6. A, B, C; 8. A, B, C

V PONDĚLÍ 10. 05. 2021: 7. A, B, C; 9. A, B

V Královéhradeckém, Karlovarském a Plzeňském kraji jsou ve všech školách a školských zařízeních od 3. 5. 2021 nově povoleny sportovní činnosti konané venku (ve vnějších prostorech):

 • to se týká pouze těch žáků, kterým je tímto mimořádným opatřením povolena osobní přítomnost na vzdělávání,
 • v mimořádném opatření k ochraně dýchacích cest je uvedena výjimka z nošení ochrany (tedy bez roušky nebo respirátoru) pro vzdělávací aktivity ve školách, jejichž charakter neumožňuje jejich nošení (vč. tělocviku),
 • i při sportovních činnostech ve škole je nutné zachovat homogenitu tříd,

PRO ŽÁKY NA PREZENČNÍ VÝUCE JE POVINNÉ TESTOVÁNÍ NEINVAZIVNÍMI PREVENTIVNÍMI ANTIGENNÍMI TESTY. ŽÁCI SI MOHOU PŘINÉST VLASTNÍ TESTY, KTERÉ ALE MUSÍ PROVÉST VE ŠKOLE.

Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.

Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit.

Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

Informace pro žáky II. stupně ke školnímu stravování od 03. 05. 2021:

Obědy si můžete přihlásit do pátku 30. 04. 2021 do 14:00 hod. Pokud máte kartičku, je nutné si zakoupit nový čip do 30. 04. 2021.

Informace – přihláška do školní družiny

Přihláška do školní družiny

Vážení rodiče,
pokud máte zájem o to, aby vaše dítě ve školním roce 2021/2022 chodilo do školní družiny, vyplňte prosím tuto přiloženou přihlášku a pošlete ji na adresu dana.hnatova@zszarecna.cz.

V přihlášce zatím nevyplňujte Rozsah docházky a způsob odchodu žáka, nemusí být ani podpis (bude doplněno v září).

V případě dotazů volejte na telefon 774 201 666.

ZAJDETO – aktualizace 16.4.2021

Zárečná1. A1. B1. C2. A2. B2. C3. A3. B3. C4. A4. B4. C5. A5. B5. C6. A6. B6. C7. A7. B7. C8. A8. B8. C9. A9. Bučitelépřekročeno o
Celkem KM1077,3562,3405,5377,7483,893612929031092,6927,8584,8905,51368548,3593374,6839,1342,2360,2329,9841017,4250,11016,3752301,52124,910667,1
22.03.2021423,31710,310,224,160,53247,241,516,714,9120197,828,32823,203,860,514,310,27,221,699
23.03.202148,839,1361018,844,849,929,679,54515,340,6240237,842,717,226,215,314,249,919,77521,218,7127,2Celkem
24.03.202145,558,3341440,866,767,238102,655,446,265,77135,43025,471,627,832,632,4667,222,584,757,320,3127,619849,8
25.03.202162,144,82721,434,650,855,642,594,579,11163,212026,13322,179263715,7055,627,878,141,60117,9
26.03.202165,9241817,127,551,6473082,263,833,236,710041,13440,248,83915,718,204714,451,647,634,672,4
27.03.202153515727,131,832,845,5028,14128,511036,4173127,11822,214,4732,8144420,595,289
28.03.202167,214,63530,528,843,345,64790,66751,9646824,43224,551,23226,77,6045,616,8090,50144,4
29.03.202163,353,5252028,251,583,148,973,670,91489,510234,93335,470,41613,6115,559,29,489,543,89,1127,4
30.03.202170,530,81211,533,751,9106,193,655,941,639,155,710857,4471193,6738,810,6646,1073,344,412129,9
31.03.20214532,812141860,677,834,353,432035,4115315018,334,33119,67,17,566,42,7110,955,412,8122,1
01.04.202154,933,4161028,453,367,222,427,444,3021,44745,43538,822,4117,39,72,554,43,451,628,315,6124,7
02.04.202155,932,32017,713,539,589,58,929,741,122417430,145178,97211,92,560,710,537,75,315,9147,4
03.04.202148,615,317,518,11233,970,721,728,417,932,734,76739,8316,521,720,26,816,9957,819,818,64,1093,7
04.04.202162,931,528627,619,37716,336,532,95034,810730,144516,36217,712,61077,210,114,27,613,7172,9
05.04.202126,832,9021,716,887,145,750,569,202310,7288,138029,3 7,710,7046,59,472,368,94,912,3
06.04.202159,919,41214,8817,83448,644,722,528,28,5186,11322,143,8 19,368044,1024,757,1047,4
07.04.202119,312,41115,7723,5335728,628,226,567,41419,551336,9 13,98,7042,52,71223,3069,2
08.04.202139,41313175,623,139,649,122,537,231273918,5625,731,3 4,712,1029,23,437,926,28,171,2
09.04.202140,816,41924,12356,353,258,327,757,72135,65416,827533,5 7,511,8024,210,547,844,3341
10.04.20215918,32139,32253,261,26237,368,835,556,44024,2151512,6 9,420,21022,219,862,215,48,5105,8
11.04.202184,511,21737,552,251,995,366,861,152,846,573,8502316335,4 8,315028,318,920427,582,4
Byli jsme v Tokiu, vrátili jsme se do Tachova a jdeme podruhé do Tokia. Úžasné!!!

Sdělení pro strávníky, kteří mají kartičky.

Z důvodu přechodu na nové terminály prosím strávníky kteří mají kartičky  o zakoupení čipu.

Čipy lze zakoupit od 16.4.2021 v kanceláři Školní jídelny za 115,- Kč.

Nové výdejní terminály nebudou karty bohužel akceptovat.

Děkuji, vedoucí šk. jídelny.

Návrat žáků do školy 12.4.2021

V prvém týdnu (12. – 16. 04. 2021) nastupují na prezenční výuky žáci tříd 1. stupně:

A, B, C; 3. A, B; 5. A, C.
Ostatní třídy 1. i 2. stupně jsou na distanční výuce.

Ve druhém týdnu nastupují na prezenční výuky žáci tříd 1. stupně:
​2. A, B, C; 3. C; 4. A, B, C; 5. B
Ostatní třídy 1. i 2. stupně jsou na distanční výuce.

Podrobné informace jsou zasílány zákonným zástupcům prostřednictvím systému Bakaláři.

Statistika webu od 30.8.2020
 • 0
 • 167
 • 45
 • 155
 • 46
 • 1 070
 • 3 698
 • 168 541
 • 168 541
 • 0
 • 80
 • 31
 • 1. 7. 2021