O škole

O naší škole

Na škole vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Škola pro život“. Jsme školou s třídami s rozšířenou výukou tělesné výchovy.

Jako základní škola chceme žákům poskytovat základní vzdělání, tj. naučit je dobře českému jazyku a matematice, poskytnout jim všeobecný přehled o ostatních oborech a v souladu se současnými trendy jim dát dobré základy cizího jazyka a seznámit je uživatelským způsobem s prací na počítačích.

Důraz škola klade na mimotřídní aktivity nad rámec vzdělávacího standardu

 • zájmové kroužky v úzké spolupráci s DDM Tachov
 • účast na sportovních akcích v rámci Asociace školních sportovních klubů
 • reprezentace školy v předmětových soutěžích
 • lyžařský kurz
 • sportovně turistický kurz

Od října 2006 mají žáci možnost zapojit se do sportovních kroužků Centra sportu.

Pokračujeme ve spolupráci s DDM Tachov „Mraveniště“.

Letos pro žáky otevíráme kroužky se zaměřením na sport.

Školu navštěvují 676 žáků, kteří chodí do 28 tříd.

Školní družina je otevřena od 6:30 do 16:30 hod.

Školní družina má 5 oddělení, která navštěvuje 150 žáků I. stupně. Ráno je družina otevřena pro všechny žáky.

Ve vztahu k počtu žáků a vzdělávacím programům má škola i odpovídající počet odborných učeben

 • 2 pracovny pro výuku informatiky s možností využití internetu
 • 3 učebny cizích jazyků
 • chemie
 • fyzika
 • přírodopis
 • zeměpis
 • 2 učebny hudební výchovy
 • kovodílna a dřevodílna
 • 2 tělocvičny
 • víceúčelové hřiště s umělým povrchem

Součástí školy je také moderně vybavená školní jídelna a školní hřiště s víceúčelovým hřištěm s umělým povrchem pro výuku tělesné výchovy.

Škola nabízí žákům v první třídě kroužek anglického, ve druhé třídě jednu hodinu výuky angličtiny od třetí třídy tři hodiny týdně výuku anglického jazyka.

Na II. stupni od 7. ročníku mají žáci druhý cizí jazyk německý.

Ve škole pracuje 45 učitelů (včetně ředitele školy a zástupkyň, z toho na I. stupni vyučuje 18 učitelů a na II. stupni 15 učitelů), 5 vychovatelek školní družiny, 13 asistentek pedagoga a 16 provozních pracovníků a pracovnic školní jídelny.

Vyučování začíná v 8:00 hodin.

S čím dalším se můžete setkat?

 • probíhá celoroční soutěž „O nejvšestrannějšího sportovce školy“
 • žáci se pravidelně zúčastňují kulturních a společenských akcí (divadlo, přednášky, muzeum apod.)
 • připravíme školní akademii „DEN ZŠ ZÁREČNÁ“
 • Pro širokou veřejnost připravujeme čtyři akce – v září „Václav na kolečkách“ – závody na in-linech, koloběžkách, tříkolkách a odrážedlech, v listopadu „Rodinný pětiboj“ – soutěž v rámci projektu Odznak všestrannosti olympijských vítězů a v květnu volejbalový turnaj pro rodiče našich žáků.

Významnou roli v práci školy má Spolek rodičů, přátel a dětí školy,

který pomáhá při organizačním zajištění kulturních a sportovních akcí školy.

 

V rámci porozumění mezi národy, zdokonalování se v cizím jazyku a navazování přátelství udržuje škola partnerské styky se školami v Mitterteichu a Hermsdorfu.

Pedagogický sbor ZŠ Tachov Zárečná