O škole

O naší škole

Na škole vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání “Škola pro život”. Jsme školou střídami s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Letos máme takových tříd jedenáct–1. A, 1. B, 2. A, 2. B, 2. C, 3.B,3. C, 4. A, 4. B,5. A, 5. B, 6. A a 6. B

Jako základní škola chceme žákům poskytovat základní vzdělání, tj. naučit je dobře českému jazyku a matematice, poskytnout jim všeobecný přehled o ostatních oborech a v souladu se současnými trendy jim dát dobré základy cizího jazyka a seznámit je uživatelským způsobem s prací na počítačích.

Důraz škola klade na mimo třídní aktivity nad rámec vzdělávacího standardu.

 • zájmové kroužky v úzké spolupráci sDDM Tachov
 • účast na sportovních akcích v rámci Asociace školních sportovních klubů
 • reprezentace školy v předmětových soutěžích
 • lyžařský kurz
 • sportovně turistický kurz

Od října 2006 mají žáci možnost zapojit se do sportovních kroužků Centra sportu.

V letošním školním roce nabízíme kroužky zaměřené na florbal,basketbal a míčové hry.

V roce 2011 jsme navázali úzkou spolupráci sDDM Tachov „Mraveniště“.

Letos pro žáky otevíráme kroužky se zaměřením na sport, cizí jazyky, matematiku a keramiku.

Školu navštěvuje 519 žáků, kteří chodí do 25 tříd.

Školní družina je otevřena od 6:30 do 16:30hod. Školní družina má 5oddělení, která navštěvuje 150 žáků I. stupně.Ráno je družina otevřena pro všechny žáky.

Ve vztahu k počtu žáků a vzdělávacím programům má škola i odpovídající počet odborných učeben

 • 2 pracovny pro výuku informatiky s možností využití internetu
 • 3 učebny cizích jazyků
 • chemie
 • fyzika
 • přírodopis
 • zeměpis
 • 2 učebny hudební výchovy
 • učebnu výtvarné výchovy
 • kovodílna a dřevodílna
 • 2 tělocvičny
 • víceúčelové hřiště s umělým povrchem

Součástí školy je také moderně vybavená školní jídelna a školní hřiště s víceúčelovým hřištěm s umělým povrchem pro výuku tělesné výchovy.

Škola nabízí žákům v první třídě kroužek anglického a německého jazyka, ve druhé třídě jednu hodinu výuky angličtiny od třetí třídy tři hodiny týdně výuku anglického a německého jazyka.

Na II.stupni se žáci ve volitelném předmětu učí francouzský, německý a ruský jazyk.

Ve škole pracuje 33 učitelů (včetně ředitele školy a zástupkyň, z toho na I.stupni vyučuje 18 učitelů a na II.stupni 15 učitelů), 5 vychovatelek školní družiny, 1 asistentek pedagoga a 16 hospodářsko-technických pracovníků a pracovnic školní jídelny.

Vyučování začíná v 8:00 hodin.

S čím dalším se můžete setkat?

 • Probíhá celoroční soutěž „O nejvšestrannějšího sportovce školy“
 • Žáci se pravidelně zúčastňují kulturních a společenských akcí (divadlo, přednášky, muzeum apod.)
 • Kroužek pro žáky I.stupně se specifickými poruchami učení a chování
 • Připravíme šestou školní akademii „DEN ZŠ ZÁREČNÁ“
 • Pro širokou veřejnost připravujeme čtyři akce –v září „Václav na kolečkách“ –závody na in-linech, koloběžkách, tříkolkách a odrážedlech, v listopadu „Rodinný pětiboj“ –soutěž v rámci projektu Odznak všestrannosti olympijských vítězů,v období Velikonoc „Jarní jarmark“ a v květnu již patnáctý ročník volejbalového turnaje pro rodiče našich žáků.

Významnou roli v práci školy má Spolek rodičů, přátel a dětí školy,které pomáhá při organizačním zajištění kulturních a sportovních akcí školy.

V rámci porozumění mezi národy, zdokonalování se v cizím jazyku a navazování přátelství již 25let udržuje škola partnerské styky se školami v Mitterteichu a Hermsdorfu.

Statistika webu od 30.8.2020
 • 0
 • 602
 • 116
 • 531
 • 162
 • 3 611
 • 14 488
 • 156 088
 • 460 420
 • 3 855
 • 166
 • 34
 • 1. 6. 2023