Monthly Archives: Březen 2023

Ceny obědů dle kategorie strávníka

Cena oběda dle kategorie strávníka

 1. kategorie – žáci 1. tříd – 4. tříd: 35,- Kč
 2. kategorie – žáci 5. tříd – 8. tříd: 37,- Kč
 3. kategorie – žáci 9. tříd: 39,-Kč
 4. kategorie – cizí strávníci: 120,- Kč

Cena školního stravování se stanovuje na základě kalkulace tj. na základě nákladů na přípravu jedné porce.

V Tachově dne 21. 3. 2023

                                                                                                                                                             VŠJ Klečková Iveta

VÝSTAVA MODELŮ 2023

Vystava_2023_plakat_CEZ

Kroužek železničních modelářů při Základní škole v Tachově, Zárečné ulici po dvouleté odmlce představí výsledky své práce na pravidelné výstavě.

V provozu bude samozřejmě velké modelové kolejiště v měřítku H0 s vlastnoručně vyrobenými modely budov z Tachova a tachovského okolí.

Letošním tématem výstavy je malá železnice, jako hračka i zábava v každém věku. Od hraček s železniční tématikou pro nejmenší, první vláčkodráhy, které umožňují  stavbu těch nejjednodušších tratí, železnice ze stavebnic LEGO až po skutečné modelové kolejiště v analogovém i digitálním provedení.

Na vystavených modelech bude možno současně porovnat kvalitu železničních modelů od 60-tých let minulého století až po současnou produkci našich i zahraničních firem.  Rovněž bude možné porovnat modely různých měřítek, nejběžnější H0 (1:87), populární TT (1:120) i nejmenší N (1:160).

Výstava se koná v prostorách školní družiny ZŠ v Tachově, Zárečné ulici (2. patro), ve dnech 25. – 26. března 2023, otevřeno bude v sobotu od 10 do 17 hodin, v neděli od 10 do 16 hodin. Srdečně Vás zveme.

KROUŽEK ŽELEZNIČNÍCH MODELÁŘŮ TACHOV (KŽM TACHOV)

Kroužek železničních modelářů Tachov při Základní škole v Tachově, Zárečné ulici vznikl v roce 1985 jako zájmový kroužek pro žáky, kteří mají zájem o železnici a železniční modelářství. V současné době Kroužek sdružuje 15 členů, současných i bývalých žáků školy.

Členové kroužku budují klubového kolejiště o ploše cca 10 m2, které je umístěno v klubovně kroužku v budově školy. Kolejiště představuje asi 45 m kolejí, 26 výhybek a je rozděleno do 3 samostatně napájených úseků s možností maximálního provozu 10 vlakových souprav. Záměrem je modelovat provoz a krajinu s využitím motivů z tachovského okolí.

Členové kroužku se dále věnují stavbě železničních modelů, především železničních staveb z papíru. S těmito modely se členové zúčastňují i oblastních a republikových soutěží. Zvláště pro mladší, začínající modeláře si kroužek připravil jednoduché papírové modely železničních vozidel. V současné době má k dispozici 14 typů lokomotiv známých z našich tratí.

Kroužek sleduje dění na skutečné železnici a účastní se akcí při historických výročích nebo současných významných událostech provozu železnic.

Od roku 1992 udržuje KŽM Tachov kontakt s německými železničními modeláři. Výsledkem spolupráce je řada společných akcí u nás i v Německu, nejvýznamnější byly společné výstavy s weidenskými modeláři v Okresním muzeu v Tachově, v Západočeském muzeu v Plzni, ve Weidenu a v Riedenu.

Zápis pro šk. rok 2023/2024

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

 • 0nline registrace – link pro vyplnění elektronické přihlášky bude aktivní od 1. dubna 2023
 • v případě, že pro vás online registrace k zápisu nebude z vážných důvodů možná, můžete zapsat dítě osobně ve škole v době dne 28. dubna v době od 13:00 hodin       do 17:00 hodin, kdy proběhne i zápis všech již registrovaných dětí s jejich osobní účastí
 • pro školní rok 2023/2024 plánujeme přijmout 72 žáků a otevřít 3 třídy
 • třídní učitelky:

1. A – Mgr. Světlana Havránková

1. B – Mgr. Renata Nejdlová

1. C – Mgr. Jindra Pintířová

Jak postupovat:

 • REGISTRACEod 1. dubna 2023 bude aktivní link pro vyplnění elektronické registrace k zápisu – zde rodič provede registraci dítěte a bude mu vygenerována přihláška k základnímu vzdělávání Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a formulář Žádost o odklad školní docházky (v případě, že v registraci uvedete, že žádáte o odklad školní docházky)
 • ZÁPIS – zápis za osobní účast dětí proběhne v pátek 28. dubna 2023 v době od 13:00 do 17:00 hodin
 • před samotným zápisem je potřeba provést registraci přes link zveřejněný na našich stránkách (tento link bude aktivní od 01. dubna 2023)
 • předvyplněná Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a formulář Žádost o odklad školní docházky Vám budou odeslány na základě online registrace na email, který uvedete v registraci
 • formulář je nutné si stáhnout, vyplnit chybějící údaje a v den zápisu 28. dubna přinést osobně do školy
 • k zápisu dne 28. dubna s přihláškou přineste i rodný list dítěte a Váš občanský průkaz nebo (v případě, že nejste občan České republiky) pas, vízum, strpění, doklad o povolení k pobytu

Zápis do 1. tříd je rozdělen do dvou částí:

Formální část zápisu

V této části zápisu zákonný zástupce dítěte:

 • předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte, které přihlašuje k plnění povinné školní docházky
 • předloží žádost o přijetí dítěte do 1. ročníku ZŠ a žádost o odklad školní docházky (pokud o něj žádá)
 • doplní osobní údaje nutné pro zapsání žáka do školní matriky
 • vyplní souhlas se zpracováváním osobních a citlivých údajů
 • má možnost získat kontakty na ŠPZ
 • získá informace o vyučovacím jazyku, možnosti odkladu školní docházky, možnostech vyrovnat nerovnoměrnosti vývoje dítěte docházkou do MŠ, možnostech rozsahu a nabídky individuální pomoci, pravidlech vzdělávání žáků s potřebou podpůrných opatření, možnosti individuálního vzdělávání, možnosti přeřazení žáka do vyššího ročníku

Motivační část zápisu

 • motivační část zápisu trvá přibližně 20 minut a je zaměřena na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní zralosti
 • absolvování motivační části zápisu není podmínkou přijetí k povinné školní docházce
 • cílem této části zápisu je motivovat dítě pro školní docházku a představit školu jako bezpečné a příjemné prostředí
 • v rámci neformálních aktivit s dítětem pedagog orientačně zjišťuje úroveň dosažených znalostí a dovedností (tato část není diagnostickým testováním dítěte)
 • u této části zápisu je zákonný zástupce dítěte přítomen po celou dobu

Kritéria pro rozhodování o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

 • věk dítěte – povinná školní docházka začíná počátkem roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud není dítěti povolen odklad
 • pro školní rok 2023/2024 je zápis povinný pro děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 a pro děti, kterým byl v loňském školním roce povolen odklad školní docházky
 • rodič může zapsat dítě na školu dle vlastního výběru (tj. i na školu, do které dítě nespadá obvodem)

K dalším uvedeným kritériím budeme přihlížet pouze v případě naplnění kapacity školy:

 • spádové dítě – dítě, které má trvalý pobyt ve školském obvodě základní školy,

na kterou se hlásí

 • dítě, které má ve škole sourozence
 • v ostatních případech – losem

O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podání žádosti.

(Přidělené registrační číslo je určeno pouze k účelu oznámení o přijetí dítěte ke vzdělávání.)

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce.

 • Zákonný zástupce, který žádá o odklad povinné školní docházky, musí vyplnit Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a zároveň i Žádost o odklad.
 • K žádosti je nutné doložit:
 • doporučení příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC)
 • doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

PŘEDČASNÝ NÁSTUP DO ŠKOLY

 • Dítě, které dosáhne šesti let v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, pokud je přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a pokud o to požádá zákonný zástupce. K žádosti se vždy dokládá vyjádření příslušného poradenského zařízení a     u dětí narozených v období od ledna do června příslušného školního roku se doloží také posouzení odborného lékaře.
 • Ukáže-li se v průběhu prvního pololetí 1. ročníku (to je do 31. ledna), že dítě nezvládlo nároky školní docházky, může ředitel se souhlasem zákonného zástupce dodatečně odložit začátek plnění školní docházky.

Informace pro rodiče prvňáčků

Pro školní rok 2023/2024 plánujeme přijmout 72 žáků do 3 tříd.

Výuka ve všech třídách školy probíhá podle vzdělávacího programu ŠKOLA PRO ŽIVOT.

Učební plán 1. ročníku pro třídu s rozšířenou výukou TV:

předmětČJMPRVVVHVTV
počet hodin týdně9421113

                                             v týdnu budou mít žáci 21 hodin

Výuka cizích jazyků:

 • žáci 2. ročníku mají v rozvrhu 1 hodinu anglického jazyka týdně   
 • od 3. ročníku mají žáci anglický jazyk 3 hodiny týdně      
 • od 7. ročníku nabízíme výuku druhého cizího jazyka (německý jazyk)   

Školní družina:

 • 5 oddělení
 • od 06:15 do 16:30 hodin

Školní jídelna:

 • pro všechny žáky školy

Kroužky při škole:

 • CENTRUM SPORTU
 • ve spolupráci s DDM Mraveniště Tachov
Statistika webu od 30.8.2020
 • 0
 • 2
 • 1
 • 180
 • 96
 • 3 226
 • 14 362
 • 154 138
 • 427 787
 • 249 765
 • 156
 • 34
 • 21. 3. 2023