Projekt „Rekonstrukce a modernizace odborných učeben základní školy“

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003920

Hlavním cílem realizace projektu je prostřednictvím investice do moderního vybavení odborných učeben zlepšit kvalitu formálního vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí a tím zvýšit reálnou budoucí uplatnitelnost žáků na trhu práce.

Cílem projektu je také zajistit kvalitní, moderní a bezpečné připojení ke službám veřejného internetu, kvalitní řešení vnitřní konektivity včetně bezdrátové sítě, při současném důrazu na řešení bezpečnosti celé sítě.

Dalším cílem projektu je přispět k rovnému přístupu ke vzdělávání, především s ohledem na děti ze sociálně a kulturně znevýhodněných rodin a děti se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), kdy vzdělávací zařízení bude uzpůsobeno pro inkluzi osob, a tím budou vytvořeny předpoklady pro jejich zapojení do vzdělávacího procesu a rozvoj jejich klíčových schopností. Cíle bude dosaženo především investicí do pořízení kompenzačních pomůcek spojených se zajištěním bezbariérovosti zařízení.

Výsledkem projektu budou následující modernizované odborné učebny:

  • Učebna informatiky I. a II.,
  • Učebna cizích jazyků I. a II.,
  • Učebna žákovských dílen – kovodílna,
  • Učebna žákovských dílen – dřevodílna,
  • Žákovská kuchyňka,
  • Učebna chemie,
  • Učebna fyziky,
  • Učebna přírodopisu.

Rozpočet projektu je 12,454 mil. Kč, z toho dotace činí 11,206 mil. Kč.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Struktura financování je 85% z Evropské unie, 5% ze státního rozpočtu ČR, 10% z rozpočtu žadatele/příjemce dotace.