Monthly Archives: Duben 2022

Den Země

27. 4. jsme uspořádali ekologický projekt pro 2. stupeň nazvaný Den Země.

Žáci 6., 7. a 8. tříd vytvořili smíšená družstva a obcházeli jednotlivá stanoviště, kde za pomocí deváťáků plnili různé úkoly.

Za tyto úkoly, které se vždy nějakým způsobem dotýkaly ochrany naší planety, získávali body a v závěru pak byla vyhlášena nejlepší družstva.

Ale protože nám nepršelo a všichni soutěžili, tak jsme vyhráli všichni…

Provozní doba kanceláře školní jídelny

 • 7.30 – 11:30
 • 12:00 – 14.30

Platby hotově provádějte prosím nejpozději předposlední den v měsíci, poslední den v měsíci se může stát, že platbu z provozních důvodů nebudu moci přijmout. 

Ceny obědů dle kategorie strávníka

Cena oběda dle kategorie strávníka

 1. kategorie – žáci 1. tříd – 4. tříd: 32,- Kč
 2. kategorie – žáci 5. tříd – 8. tříd: 34,- Kč
 3. kategorie – žáci 9. tříd: 36,-Kč
 4. kategorie – cizí strávníci: 100,- Kč

Cena školního stravování se stanovuje na základě kalkulace tj. na základě nákladů na přípravu jedné porce.

V Tachově dne 1. 9. 2020

                                                                                                                                                             VŠJ Klečková Iveta

Provozní řád školní jídelny

Provozní řád školní jídelny

Organizace školního stravování se řídí dle vyhlášky MŠMT ČR č. 107/2005 Sb. Školním stravováním se dle této vyhlášky rozumí společné stravování žáků v době pobytu ve škole. Prvořadým úkolem školního stravování je výchova dětí ke správným výživovým, hygienickým a společenským návykům. V době prázdnin, nemoci nebo jakékoli, nepřítomnosti ve škole nelze žáky stravovat.

Provoz školní jídelny

 • prodej stravovacích průkazů v době od 8:00 do 15:30 hodin
 • vstup do školní jídelny je povolen od 11:00 do 14:00 hodin v době výdeje obědů
 • zákaz vynášení potravin – ovoce, pečivo apod. z důvodu znečišťování okolí školní jídelny a veřejného prostranství

Přihlášky a odhlášky obědů

 • PROVOZNÍ DOBA KANCELÁŘE ŠKONÍ JÍDELNY OD 8:00 – 15:30 HODIN
 • nový strávník nebo jeho zákonný zástupce vyplní přihlášku ke stravování, na základě této přihlášky, úhrady stravného a poplatku za stravovací kartu nebo čip, bude přihlášen ke školnímu stravování
 • strávník je povinen se ke stravování přihlásit nejpozději den předem do 14:00 hodin
 • odhlašování obědů je povinností strávníka nebo jeho zákonného zástupce, je-li strava odhlášena den předem do 14:00 hodin, bude částka za ni zaplacená, převedena do dalšího měsíce
 • za neodebranou, nebo včas neodhlášenou stravu se neposkytuje finanční ani věcná náhrada
 • onemocní-li žák – strávník (např. v noci, během vyučování nebo před skončením provozu školní jídelny) a rodiče nebo děti neměli možnost stravu odhlásit, může stravu odebrat do jídlonosiče pouze první den nemoci nebo jakékoli nepřítomnosti
 • strávníci se mohou odhlašovat nebo přihlašovat buď osobně ve školní jídelně, nebo na telefonním čísle: 739 622 868
 • je nutné oznámit každou změnu, která by měla vliv na stravování, pokud nebudou změny oznámeny, stravné bude zaúčtováno (nevíme, kdy je strávník nemocný nebo není ve škole z jiného důvodu)
 • stravné nebude vráceno, jestliže včas neoznámíte, že jste stravování ukončili nebo přerušili

Úhrada stravného

 • pokud nebude stravné uhrazeno jakoukoli z níže uvedených forem úhrady v řádném termínu, strava nebude strávníkovy vydána
 1. Bezhotovostně – trvalým příkazem
 2. za variabilní symbol je považováno evidenční číslo strávníka
 3. finanční prostředky musí být hrazeny na účet školy
 4. výši finančních prostředků v pevné částce určí vedoucí školní jídelny dle finanční normy na nákup potravin
 5. první platbu je nutné uhradit v srpnu před začátkem školního roku a poslední platbu v květnu před koncem školního roku
 6. vyúčtování přeplatků za stravné bude provedeno po skončení školního roku
 • Bezhotovostně – inkaso ze sporožirového účtu
 • dle příkazu bude uhrazen skutečný počet odebraných obědů v následujícím měsíci
 • je nutné, aby měl majitel účtu dostatek finančních prostředků na účtu k 19. dni každého měsíce, protože 20. den provádí spořitelna vyúčtování
 • v případě nedostatku finančních prostředků spořitelna stravné neuhradí, pouze oznámí jména dlužníků, v tomto případě je nezbytně nutné uhradit dlužnou částku hotově v kanceláři školní jídelny
 • Hotovostně
 • stravné je nutné uhradit v kanceláři školní jídelny včas a to do konce aktuálního měsíce na následující měsíc 

Identifikační systém

 • strava je vydávána přes identifikační systém za použití snímače a stravovací karty nebo čipu
 • strávník je povinen oznámit ztrátu stravovací karty nebo čipu neprodleně v kanceláři školní jídelny, pokud tak neučiní, může dojít k zneužití
 • pokud strávník průkaz ztratí nebo mechanicky poškodí, je povinen si nechat vystavit nový
 • v případě, že strávník stravovací kartu nebo čip pouze zapomněl, je povinen opomenutí nahlásit u výdejového okna

Pravidla a bezpečnost školní jídelny

 • bezpečnost žáků při stravování zajišťuje pedagogický dozor, rozvrh dozorů je vyvěšen ve školní jídelně
 • úraz či nevolnost v jídelně ohlásí strávník neprodleně jakémukoli zaměstnanci školy, který je přítomen ve školní jídelně (učitel, kuchařka, uklízečka apod.)
 • pokud dojde k poškození, rozbití nebo hygienické závadě jakéhokoli vybavení školní jídelny včetně inventáře, strávník je povinen tuto skutečnost nahlásit pedagogickému dozoru nebo jakémukoli zaměstnanci školy, který je právě přítomen ve školní jídelně
 • strávníci si před vstupem do stravovací místnosti odloží v šatně svrchní část oděvu, školní tašku a umyje si ruce
 • povinností strávníka je při stolování dodržovat pravidla slušného chování v souladu se společenskými pravidly a chovat se ohleduplně
 • strávník nebo jeho zákonný zástupce mají možnost se seznámit s jídelníčkem, který ve vyvěšený ve školní jídelně nebo na internetových stránkách: www.zszarecna.cz
 • naléhavé a oprávněné připomínky strávníků je možné sdělit vedoucí školní jídelny
 • návrhy na zlepšení a ostatní připomínky je též možno sdělit na třídních schůzkách

Tento provozní řád nabývá účinnosti 1. 9. 2017

VŠJ: Iveta Klečková
Ředitel školy: Mgr. Zdeněk Hnát

Den ředitelského volna

Na den pátek 29. 04. 2022 vyhlašuje ředitel školy ředitelské volno pro žáky 1. stupně.

Prostory 1. stupně budou využity k pořádání okresního kola Dopravní soutěže mladých cyklistů.

V tento den bude školní družina otevřena pro žáky, kteří ji pravidelně navštěvují.

Otevírací doba ŠD je v tento den od 06:15 do 15:00 hod.

Mgr. Zdeněk Hnát

Barevný den 2022

Těsně před Velikonocemi jsme si zasoutěžili, uspořádali jsme soutěž mezi třídami nazvanou Barevný den. Každá třída si oblékla co nejvíce kusů oblečení a doplňků, ty jsme spočítali a vyhodnotili.

Na 1. stupni vyhrála třída 3.A, na 2. stupni pak skupina z 9. tříd.

ŠD – Kouzelník Reno

V úterý 12.dubna zavítal do naší školní družiny kouzelník Reno. Po delší nucené pauze si děti představení moc užily.

Statistika webu od 30.8.2020
 • 0
 • 26
 • 8
 • 421
 • 116
 • 3 292
 • 12 728
 • 154 763
 • 314 291
 • 202 877
 • 127
 • 32
 • 24. 6. 2022