Monthly Archives: Listopad 2020

Organizace výuky od 30. 11. 2020

1. stupně:

Je povolena osobní přítomnost všech žáků – prezenční výuka.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

2. stupně:

Je povolena osobní přítomnost 9. ročníků – prezenční výuka.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Pro žáky  6., 7. a 8. tříd se zavádí střídavá výuka:

49. týden (30. 11. – 04. 12. 2020)

8. A, B, C a 7. C – prezenční výuka, 6. A, B, C; 7. A, B – distanční výuka

50. týden (07. – 11. 12. 2020)

6. A, B, C; 7. A, B – prezenční výuka; 8. A, B, C a 7. C – distanční výuka

51. týden (14. 12. – 18. 12. 2020)

 8. A, B, C a 7. C – prezenční výuka, 6. A, B, C; 7. A, B – distanční výuka

50. týden (21. 12. – 22. 12. 2020)

6. A, B, C; 7. A, B – prezenční výuka; 8. A, B, C a 7. C – distanční výuka   

Distanční výuka je pro všechny žáky povinná.  

Vánoční prázdniny: 23. 12. 2020 – 01. 01. 2021; nástup do školy v pondělí 04. 01. 2021.

V době prázdnin neprobíhá distanční výuka.

Školní družina

Za dodržení homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny. Není-li to z personálních důvodů možné, lze do jedné skupiny ve školní družině zařadit žáky jednoho ročníku.  

Na základě těchto podmínek budeme zřizovat oddělení ŠD takto:

Ranní ŠD bude výhradně určena pro 1. až 3. ročníků. Otevřena budou tři oddělení (1., 2. a 3. ročník). Družina je otevřena od 06:15 hod.

Odpolední ŠD bude otevřena do 16:30 hod.

Počet oddělení – 6.

  1. 3. ročník
  2. 2. ročník
  3. 1. ročník
  4. 2. ročník
  5. 1. ročník
  6. 4. ročník

Školní stravování

Je umožněn odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Žáci tak mají možnost oběd odebrat v době od 11:00 – 12:30 hod. a 13:00 – 13:15 hod. při respektování hygienických nařízení. Oběd ve školní jídelně nekonzumují.

  • Obědy pro 3. až 9. třídy jsou automaticky odhlášeny. Pokud o ně máte zájem, přihlaste je u vedoucí školní jídelny I. Klečkové 739 622 868 do pátku 27. 11. 2020 do 10:00 hod.

Z. Hnát, ředitel školy

Provoz základní školy od 18. 11. 2020

Od 18. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol.

Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka.

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka – pro jaké žáky bude ještě upřesněno. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

Doporučuje se organizovat příchod, odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti       ve venkovních prostorách i mimo areál školy.

Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.

Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.

Distanční výuka

1. Zásady

Na základě novely zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, dle § 184 písm. a) jsou zaváděna zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti žáků ve škole. Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona nebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost žáků ve škole, poskytuje škola vzdělávání distančním způsobem. Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem.

2. Organizace

Počet hodin distanční výuky jednotlivých předmětů vychází ze stálého rozvrhu platného pro daný školní rok a třídu a z hodinové dotace jednotlivých předmětů. Minimálně padesát procent týdenního rozvrhu daného předmětu ve třídě je realizováno jako synchronní, tj. přímá online výuka. Další hodiny (asynchronní) mohou probíhat formou zadání učebních materiálů, odkazů na videa, využívání pracovních listů, prezentací, samostatných prací apod.

Pro distanční výuku jsou používány výhradně jednotné systémy Bakaláři a Microsoft Teams.

Rozvrh online výuky bude plánován třídními učiteli a vyučujícími jednotlivých předmětů. Podle tohoto rozvrhu se bude posuzovat absence žáka včetně  povinnosti zákonného zástupce tuto absenci omlouvat.

Délka online vyučovací hodiny závisí na rozhodnutí vyučujícího a je vždy v rozsahu minimálně 30 a maximálně 45 minut. 

Průběh distanční výuky v jednotlivých třídách je zapisován do elektronické třídní knihy v systému Bakaláři. U online výuky provedou vyučující poznámku v zápise učiva – oline.

Zpětná vazba k asynchronní výuce (hodnocení – slovní nebo klasifikace, opravené písemné práce, testy apod.) je žákům poskytována nejpozději do 1 týdne od termínu odevzdání práce. Výjimkou jsou slohové práce z českého jazyka a z cizích jazyků, kde platí termín zpětné vazby do 2 týdnů.

3. Docházka 

Distanční výuka je povinná, vyučující zapisuje absenci do elektronické třídní knihy.

Při asynchronní výuce nezáleží, v jaké denní době a jak rychle žák pracuje, ale zda odevzdává úkoly či výstupy své práce ve stanoveném termínu nebo prokazuje snahu o plnění pokynů. 

Při online výuce je nepřipojení považováno za absenci, pokud se zákonným zástupcem žáka nebyl individuálně dohodnut jiný způsob plnění úkolu.

Omluvená absence nemůže být důvodem ke sníženému stupni hodnocení. Pro omlouvání absencí v obecné rovině platí to stejné, co pro prezenční vzdělávání. 

 4. Hodnocení žáků

Hodnocení žáků probíhá podle pravidel hodnocení, která jsou součástí školního řádu. Vyučující odpovídá za zajištění kontinuity prezenční a distanční výuky a             za dostatek podkladů pro hodnocení žáka. V případě distanční výuky delší než 2 měsíce v daném pololetí budou pravidla pro hodnocení upřesněna na základě projednání pedagogickou radou.

5. Žáci s potřebou podpůrných opatření

Žáci s potřebou podpůrných opatření mají nárok na poskytování podpůrných opatření školou a školským poradenským zařízením i při distančním způsobu vzdělávání. Podpůrná opatření spočívají mimo jiné v:

• poradenské pomoci školy a školského poradenského zařízení,

• úpravě organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání,

• v úpravě očekávaných výstupů vzdělávání,

• v použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek.

6. Závěr

Organizace výuky dle této směrnice bude zahájena, v případě uzavření škol,            v úterý 03. 11. 2020.

Vzdělávání distančním způsobem se uskutečňuje podle příslušného RVP a ŠVP školy.

V Tachově 23. 10. 2020                                                             Mgr. Zdeněk Hnát