Provoz základní školy od 18. 11. 2020

Od 18. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků základních škol.

Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka.

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka – pro jaké žáky bude ještě upřesněno. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

Doporučuje se organizovat příchod, odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti       ve venkovních prostorách i mimo areál školy.

Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy.

Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny.

Školní stravování od 18. 11. 2020

Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.

Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:

 •  rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,
 • maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinami 4 osob musí být rozestup

minimálně 2 metry),

 • ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení,
 • udržovat maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd,
 • ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí

strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem.

Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky,                   s výjimkou doby konzumace stravy.

Zákonní zástupci žáků musí přihlásit obědy nejdéle do středy 18. 11. 2020 do 08:00 hod u vedoucí školní jídelny I. Klečkové 739622868 (platí pro žáky na prezenční i distanční výuce).

Výdej obědů:

11:00 – 11:30 – žáci na distanční výuce, zaměstnanci školy pracující z domova a cizí strávníci odebírají oběd z výdejního okénka, oběd nelze konzumovat ve školní jídelně

11:45 – 12:50 – žáci 1. a 2. tříd a zaměstnanci přítomni na pracovišti – tento oběd lze konzumovat ve školní jídelně

13:00 – 13:15 – žáci na distanční výuce a zaměstnanci školy pracující z domova odebírají oběd z výdejního okénka – oběd nelze konzumovat ve školní jídelně

Distanční výuka

1. Zásady

Na základě novely zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, dle § 184 písm. a) jsou zaváděna zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti žáků ve škole. Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona nebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost žáků ve škole, poskytuje škola vzdělávání distančním způsobem. Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem.

2. Organizace

Počet hodin distanční výuky jednotlivých předmětů vychází ze stálého rozvrhu platného pro daný školní rok a třídu a z hodinové dotace jednotlivých předmětů. Minimálně padesát procent týdenního rozvrhu daného předmětu ve třídě je realizováno jako synchronní, tj. přímá online výuka. Další hodiny (asynchronní) mohou probíhat formou zadání učebních materiálů, odkazů na videa, využívání pracovních listů, prezentací, samostatných prací apod.

Pro distanční výuku jsou používány výhradně jednotné systémy Bakaláři a Microsoft Teams.

Rozvrh online výuky bude plánován třídními učiteli a vyučujícími jednotlivých předmětů. Podle tohoto rozvrhu se bude posuzovat absence žáka včetně  povinnosti zákonného zástupce tuto absenci omlouvat.

Délka online vyučovací hodiny závisí na rozhodnutí vyučujícího a je vždy v rozsahu minimálně 30 a maximálně 45 minut. 

Průběh distanční výuky v jednotlivých třídách je zapisován do elektronické třídní knihy v systému Bakaláři. U online výuky provedou vyučující poznámku v zápise učiva – oline.

Zpětná vazba k asynchronní výuce (hodnocení – slovní nebo klasifikace, opravené písemné práce, testy apod.) je žákům poskytována nejpozději do 1 týdne od termínu odevzdání práce. Výjimkou jsou slohové práce z českého jazyka a z cizích jazyků, kde platí termín zpětné vazby do 2 týdnů.

3. Docházka 

Distanční výuka je povinná, vyučující zapisuje absenci do elektronické třídní knihy.

Při asynchronní výuce nezáleží, v jaké denní době a jak rychle žák pracuje, ale zda odevzdává úkoly či výstupy své práce ve stanoveném termínu nebo prokazuje snahu o plnění pokynů. 

Při online výuce je nepřipojení považováno za absenci, pokud se zákonným zástupcem žáka nebyl individuálně dohodnut jiný způsob plnění úkolu.

Omluvená absence nemůže být důvodem ke sníženému stupni hodnocení. Pro omlouvání absencí v obecné rovině platí to stejné, co pro prezenční vzdělávání. 

 4. Hodnocení žáků

Hodnocení žáků probíhá podle pravidel hodnocení, která jsou součástí školního řádu. Vyučující odpovídá za zajištění kontinuity prezenční a distanční výuky a             za dostatek podkladů pro hodnocení žáka. V případě distanční výuky delší než 2 měsíce v daném pololetí budou pravidla pro hodnocení upřesněna na základě projednání pedagogickou radou.

5. Žáci s potřebou podpůrných opatření

Žáci s potřebou podpůrných opatření mají nárok na poskytování podpůrných opatření školou a školským poradenským zařízením i při distančním způsobu vzdělávání. Podpůrná opatření spočívají mimo jiné v:

• poradenské pomoci školy a školského poradenského zařízení,

• úpravě organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání,

• v úpravě očekávaných výstupů vzdělávání,

• v použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek.

6. Závěr

Organizace výuky dle této směrnice bude zahájena, v případě uzavření škol,            v úterý 03. 11. 2020.

Vzdělávání distančním způsobem se uskutečňuje podle příslušného RVP a ŠVP školy.

V Tachově 23. 10. 2020                                                             Mgr. Zdeněk Hnát

Milí žáci

Milí žáci, dodržujte o prázdninách stanovená opatření.
Věříme, že všichni společně náročné období zvládneme.

Informace k častým dotazům k ošetřovnému

Vážení rodiče,

k častým dotazům k ošetřovnému sdělujeme následující:

Tisková zpráva MPSV ze dne 13. 10. 2020 (viz. příloha)

Protože výše uvedený návrh ještě není schválený, žádáme vás o trpělivost.

Žádost o ošetřovné budete předkládat až po skončení kalendářního měsíce.

Jakmile budeme mít potvrzený postup o způsobu podávání žádosti, budeme vás ihned informovat.

Z. Hnát

Navrh-na-osetrovne-MPSV-postup

INFORMACE KE KRIZOVÝM OPATŘENÍM OD 14. 10. 2020

Usnesení vlády ČR č. 1022, 1023

 • OMEZUJE SE OD 14. 10. 2020 DO 01. 11. 2020 PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL TAK, ŽE SE ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST ŽÁKŮ NA ZÁKLADNÍM VZDĚLÁVÁNÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE.
 • ZAKAZUJE SE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ.
 • OD 14. 10. DO 23. 10. 2020 PROBÍHÁ DISTANČNÍ VÝUKA, KTERÁ JE PRO ŽÁKY POVINNÁ.
 • 26. 10. – 30. 10. 2020 JSOU PODZIMNÍ PRÁZDNINY – NEBUDE DISTANČNÍ VÝUKA.

ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Žáci tak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat (při respektování výše uvedených povinností pro provozovny stravovacích služeb).

 • Obědy jsou pro všechny žáky od středy 14. 10. automaticky odhlášeny. Pokud máte zájem o obědy, přihlaste se u vedoucí školní jídelny I. Klečková 739 622 868.
 • Výdej obědů pro žáky bude v době distanční výuky od 12:00 do 13:00 hod.

Z. Hnát, ředitel školy

ORGANIZACE VÝUKY OD 12.10.2020

 • U 1. stupně základních škol se stávající režim nemění (v rámci vzdělávání se zakazuje zpěv — výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu;       režim pro sportovní činnosti se nemění).
 • U 2. stupně základních škol se zavádí střídavá výuka.
 • Školní družiny fungují ve stávajícím režimu.
 •  Stále obecně platí zákaz zpěvu při vzdělávání ve školách a školských zařízeních (výuka hudební výchovy může pokračovat, ovšem bez zpěvu).
 • Dále obecně platí zákaz sportovních činností při vzdělávání ve všech školách             s výjimkou 1. stupně základních škol (hodinu tělesné výchovy lze naplnit jiným relevantním obsahem). Na všech druzích škol se zakazuje již od 9. 10. 2020 výuka plavání.
 • Podle usnesení vlády č. 1 je dále ve dnech 26. a 27. října 2020 zakázána osobní přítomnost žáků základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol na vzdělávání.
 • 1. TÝDEN 12. – 16. 10. 6. A, 6. B, 6. C, 7. A, 7. B, 7. C PREZENČNÍ VÝUKA

     8. A, 8. B, 8. C, 9. A, 9. B DISTANČNÍ VÝUKA

 • 2. TÝDEN  19. – 23. 10. 8. A, 8. B, 8. C, 9. A, 9. B PREZENČNÍ VÝUKA

        6. A, 6. B, 6. C, 7. A, 7. B, 7. C DISTANČNÍ VÝUKA

DISTANČNÍ VÝUKA JE PRO ŽÁKY POVINNÁ.

 • Školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Žáci tak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat (při respektování výše uvedených povinností pro provozovny stravovacích služeb).
 • V 1. týdnu jsou obědy pro 8. a 9. třídy automaticky odhlášeny.
  Pokud máte zájem o obědy, přihlaste se u vedoucí školní jídelny
  I. Klečková – 739 622 868

Z. Hnát, ředitel školy

Uzavření tělocvičen školy

Na základě krizového opatření jsou tělocvičny školy uzavřeny od 09. do 25. října 2020.

Václav na kolečkách 2020 – zrušeno!

Na základě vydaných protiepidemických opatření jsme nuceni zrušit pořádání 13. ročníku sportovního závodu pro širokou veřejnost „Václav na kolečkách“.

Akce se měla konat v úterý 29. 09. 2020.

Děkuji za pochopení,  Z. Hnát

Upozornění

Vážení rodiče,
oznamujeme vám, že na pátek 25. 09. 2020 ředitel školy ředitelské volno nevyhlašuje.​

T-Mobile olympijský běh – 16.9.2020

16. 9. 2020 na naší škole proběhl T-Mobile olympijský běh, do kterého se zapojili žáci 2. ročníků.

Různí běžci, různá místa, jedna myšlenka.

To je heslo, s kterým je propojen T-Mobile Olympijský běh už několik let. Na T-Mobile Olympijském běhu jde především o to se hýbat a hlavně pro radost.

Ve škole se děti seznámily s olympijskými symboly, zásadami chování fair play a běžeckou legendou E. Zátopkem.

V 10.00h byl odstartován běh. Děti se snažily překonat samy sebe, navzájem se povzbuzovaly.

Celý den proběhl v příjemné a sportovní atmosféře.

INFORMACE PRO ŽÁKY A ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE Z MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Všem osobám se s účinností ode dne 10. září 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:

 1. ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj); v případě budov škol a školských zařízení podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a budov vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, se zákaz vztahuje pouze na společné prostory těchto budov (např. chodby a záchody),
 2.  v prostředcích veřejné dopravy.

Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na:

 • zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů (ŠKOLNÍ JÍDELNA)
 • sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. (TĚLOCVIČNY)

Informace pro rodiče žáků, kteří budou navštěvovat školní družinu

Školní družina má 5 oddělení, kapacita každého z nich je maximálně 30 žáků.

 • provoz – 6:15 -16:30 hod., vstup do školy k šatnám nejdříve v 6:10 hod.
 • ráno žáci přicházejí do ŠD nejpozději v 7:30 hod., v 7:45 vychovatelky odvádějí žáky do šaten
 • po vyučování učitelky předávají u šaten žáky vychovatelkám
 • úplata – 100 Kč/měsíc
 • splatnost do 20. dne v měsíci září (400,- Kč), lednu (300,- Kč) a dubnu (300,- Kč) v kanceláři školy, možno zaplatit i na celý rok najednou
 • na každé pololetí přinést papírové ručníky a kapesníky
 • přihlášku ani úplatu nedávají děti, které navštěvují školní družinu pouze ráno
 • samostatné odchody (jinak než je uvedeno v přihlášce) pouze písemně, ne telefonicky
 • pobyt venku většinou 14:00 – 15:00 hod. (v případě příznivého počasí), podepsané věci na převlečení si mohou děti nechávat ve školní družině
 • o případných akcích školní družiny budou rodiče informováni ústně nebo písemně
 • Vnitřní řád školní družiny je k nahlédnutí naproti nástěnce na chodbě školní družiny, na webových stránkách nebo na vyžádání v jednotlivých odděleních
 • informace a fotografie z akcí také na webových stránkách www.zszarecna.cz   
 • telefon do ŠD: 774 201 666

Statistika webu od 30.8.2020

 • 0
 • 6
 • 5
 • 614
 • 157
 • 3 481
 • 14 096
 • 52 799
 • 52 799
 • 36 965
 • 37
 • 27
 • 12. 11. 2020

Archiv příspěvků