Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku

Vážení rodiče,

Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku Vám bude předáno v polovině června na třídní schůzce.

Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky si vyzvedněte od 16. května do 31. května 2022 v kanceláři školy u paní R. Zosinčukové.

Děkujeme.

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023

Oznámení o konání zvláštního zápisu do základního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до початкової школи на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб.
(«лекс Україна» – освіта)

Ředitel základní školy / Директор початкової школи: MGR. ZDENĚK HNÁT

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do základního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до початкової школи на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 07. 06. 2022

Místo zápisu / Місце запису: ZŠ TACHOV ZÁREČNÁ

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 8

Organizace zápisu / Порядок запису:

O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

      Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2. Zákonný zástupce je povinen do prvního ročníku základního vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a které dovršilo k 31. 8. 2022 věku 6 let. Pokud zákonný zástupce bude žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné doložit doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

      У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до першого класу початкової школи дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 6-річного віку. Якщо законний представник просить відстрочки обов’язкового відвідування школи, необхідно надати рекомендаційний висновок відповідної шкільної консультаційної установи і лікаря-спеціаліста або клінічного психолога.

3. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi ZDE*, nebo lze vyzvednout osobně ve spádové základní škole)

      заяву про зарахування дитини до початкової школи (зразок доступний у чесько-українській версії ТУТ*, або можна забрати її особисто у відповідній школі)

b)  vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

      документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat.

      документ, що дає право представляти дитину.

4.   O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до початкової школи приймає директор школи за встановленими критеріями.

V /м. TACHOVĚ dne/дата 20. 05. 2022

Ředitel základní školy/ Директор початкової школи
Mgr. Zdeněk Hnát

Pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

třídní schůzka se bude konat ve čtvrtek 16. 06. 2022 od 16:30 hodin. Pozvánku i s informací o zařazení Vašeho dítěte do třídy Vám pošleme nejpozději do 10. 06. 2022 na emailovou adresu, kterou jste uvedli na přihlášce.  

Den Země

27. 4. jsme uspořádali ekologický projekt pro 2. stupeň nazvaný Den Země.

Žáci 6., 7. a 8. tříd vytvořili smíšená družstva a obcházeli jednotlivá stanoviště, kde za pomocí deváťáků plnili různé úkoly.

Za tyto úkoly, které se vždy nějakým způsobem dotýkaly ochrany naší planety, získávali body a v závěru pak byla vyhlášena nejlepší družstva.

Ale protože nám nepršelo a všichni soutěžili, tak jsme vyhráli všichni…

Provozní doba kanceláře školní jídelny

 • 7.30 – 11:30
 • 12:00 – 14.30

Platby hotově provádějte prosím nejpozději předposlední den v měsíci, poslední den v měsíci se může stát, že platbu z provozních důvodů nebudu moci přijmout. 

Ceny obědů dle kategorie strávníka

Cena oběda dle kategorie strávníka

 1. kategorie – žáci 1. tříd – 4. tříd: 32,- Kč
 2. kategorie – žáci 5. tříd – 8. tříd: 34,- Kč
 3. kategorie – žáci 9. tříd: 36,-Kč
 4. kategorie – cizí strávníci: 100,- Kč

Cena školního stravování se stanovuje na základě kalkulace tj. na základě nákladů na přípravu jedné porce.

V Tachově dne 1. 9. 2020

                                                                                                                                                             VŠJ Klečková Iveta

Provozní řád školní jídelny

Provozní řád školní jídelny

Organizace školního stravování se řídí dle vyhlášky MŠMT ČR č. 107/2005 Sb. Školním stravováním se dle této vyhlášky rozumí společné stravování žáků v době pobytu ve škole. Prvořadým úkolem školního stravování je výchova dětí ke správným výživovým, hygienickým a společenským návykům. V době prázdnin, nemoci nebo jakékoli, nepřítomnosti ve škole nelze žáky stravovat.

Provoz školní jídelny

 • prodej stravovacích průkazů v době od 8:00 do 15:30 hodin
 • vstup do školní jídelny je povolen od 11:00 do 14:00 hodin v době výdeje obědů
 • zákaz vynášení potravin – ovoce, pečivo apod. z důvodu znečišťování okolí školní jídelny a veřejného prostranství

Přihlášky a odhlášky obědů

 • PROVOZNÍ DOBA KANCELÁŘE ŠKONÍ JÍDELNY OD 8:00 – 15:30 HODIN
 • nový strávník nebo jeho zákonný zástupce vyplní přihlášku ke stravování, na základě této přihlášky, úhrady stravného a poplatku za stravovací kartu nebo čip, bude přihlášen ke školnímu stravování
 • strávník je povinen se ke stravování přihlásit nejpozději den předem do 14:00 hodin
 • odhlašování obědů je povinností strávníka nebo jeho zákonného zástupce, je-li strava odhlášena den předem do 14:00 hodin, bude částka za ni zaplacená, převedena do dalšího měsíce
 • za neodebranou, nebo včas neodhlášenou stravu se neposkytuje finanční ani věcná náhrada
 • onemocní-li žák – strávník (např. v noci, během vyučování nebo před skončením provozu školní jídelny) a rodiče nebo děti neměli možnost stravu odhlásit, může stravu odebrat do jídlonosiče pouze první den nemoci nebo jakékoli nepřítomnosti
 • strávníci se mohou odhlašovat nebo přihlašovat buď osobně ve školní jídelně, nebo na telefonním čísle: 739 622 868
 • je nutné oznámit každou změnu, která by měla vliv na stravování, pokud nebudou změny oznámeny, stravné bude zaúčtováno (nevíme, kdy je strávník nemocný nebo není ve škole z jiného důvodu)
 • stravné nebude vráceno, jestliže včas neoznámíte, že jste stravování ukončili nebo přerušili

Úhrada stravného

 • pokud nebude stravné uhrazeno jakoukoli z níže uvedených forem úhrady v řádném termínu, strava nebude strávníkovy vydána
 1. Bezhotovostně – trvalým příkazem
 2. za variabilní symbol je považováno evidenční číslo strávníka
 3. finanční prostředky musí být hrazeny na účet školy
 4. výši finančních prostředků v pevné částce určí vedoucí školní jídelny dle finanční normy na nákup potravin
 5. první platbu je nutné uhradit v srpnu před začátkem školního roku a poslední platbu v květnu před koncem školního roku
 6. vyúčtování přeplatků za stravné bude provedeno po skončení školního roku
 • Bezhotovostně – inkaso ze sporožirového účtu
 • dle příkazu bude uhrazen skutečný počet odebraných obědů v následujícím měsíci
 • je nutné, aby měl majitel účtu dostatek finančních prostředků na účtu k 19. dni každého měsíce, protože 20. den provádí spořitelna vyúčtování
 • v případě nedostatku finančních prostředků spořitelna stravné neuhradí, pouze oznámí jména dlužníků, v tomto případě je nezbytně nutné uhradit dlužnou částku hotově v kanceláři školní jídelny
 • Hotovostně
 • stravné je nutné uhradit v kanceláři školní jídelny včas a to do konce aktuálního měsíce na následující měsíc 

Identifikační systém

 • strava je vydávána přes identifikační systém za použití snímače a stravovací karty nebo čipu
 • strávník je povinen oznámit ztrátu stravovací karty nebo čipu neprodleně v kanceláři školní jídelny, pokud tak neučiní, může dojít k zneužití
 • pokud strávník průkaz ztratí nebo mechanicky poškodí, je povinen si nechat vystavit nový
 • v případě, že strávník stravovací kartu nebo čip pouze zapomněl, je povinen opomenutí nahlásit u výdejového okna

Pravidla a bezpečnost školní jídelny

 • bezpečnost žáků při stravování zajišťuje pedagogický dozor, rozvrh dozorů je vyvěšen ve školní jídelně
 • úraz či nevolnost v jídelně ohlásí strávník neprodleně jakémukoli zaměstnanci školy, který je přítomen ve školní jídelně (učitel, kuchařka, uklízečka apod.)
 • pokud dojde k poškození, rozbití nebo hygienické závadě jakéhokoli vybavení školní jídelny včetně inventáře, strávník je povinen tuto skutečnost nahlásit pedagogickému dozoru nebo jakémukoli zaměstnanci školy, který je právě přítomen ve školní jídelně
 • strávníci si před vstupem do stravovací místnosti odloží v šatně svrchní část oděvu, školní tašku a umyje si ruce
 • povinností strávníka je při stolování dodržovat pravidla slušného chování v souladu se společenskými pravidly a chovat se ohleduplně
 • strávník nebo jeho zákonný zástupce mají možnost se seznámit s jídelníčkem, který ve vyvěšený ve školní jídelně nebo na internetových stránkách: www.zszarecna.cz
 • naléhavé a oprávněné připomínky strávníků je možné sdělit vedoucí školní jídelny
 • návrhy na zlepšení a ostatní připomínky je též možno sdělit na třídních schůzkách

Tento provozní řád nabývá účinnosti 1. 9. 2017

VŠJ: Iveta Klečková
Ředitel školy: Mgr. Zdeněk Hnát

Den ředitelského volna

Na den pátek 29. 04. 2022 vyhlašuje ředitel školy ředitelské volno pro žáky 1. stupně.

Prostory 1. stupně budou využity k pořádání okresního kola Dopravní soutěže mladých cyklistů.

V tento den bude školní družina otevřena pro žáky, kteří ji pravidelně navštěvují.

Otevírací doba ŠD je v tento den od 06:15 do 15:00 hod.

Mgr. Zdeněk Hnát

Barevný den 2022

Těsně před Velikonocemi jsme si zasoutěžili, uspořádali jsme soutěž mezi třídami nazvanou Barevný den. Každá třída si oblékla co nejvíce kusů oblečení a doplňků, ty jsme spočítali a vyhodnotili.

Na 1. stupni vyhrála třída 3.A, na 2. stupni pak skupina z 9. tříd.

ŠD – Kouzelník Reno

V úterý 12.dubna zavítal do naší školní družiny kouzelník Reno. Po delší nucené pauze si děti představení moc užily.

Statistika webu od 30.8.2020

 • 3
 • 55
 • 28
 • 670
 • 144
 • 3 208
 • 14 202
 • 159 365
 • 301 618
 • 196 341
 • 121
 • 32
 • 24. 5. 2022