zapis2021

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU – aktuálně

Vážení rodiče,

zápis do 1. ročníku proběhne i v letošním školním roce online.

Na www.zapisyonline.cz se můžete seznámit s aplikací, kterou letos k zápisu využijeme.

Od 1. dubna 2021 od 08:00 hodin vám na našich stránkách bude zpřístupněn link, přes který své dítě velmi jednoduše zaregistrujete. Tento link bude přístupný do 30. dubna 2021 do 12:00 hodin.

Po odeslání elektronické registrace vám na email, který uvedete, přijde registrační číslo a přihláška do 1. ročníku – Žádost o přijetí do 1. ročníku. Tato žádost bude již částečně vyplněna údaji, které uvedete v předchozí elektronické registraci. Zároveň s přihláškou vám přijde i Žádost o odklad školní docházky, kterou vyplníte pouze v případě, že o odklad školní docházky chcete požádat.

Žádosti je třeba doručit do školy nejpozději do 30. dubna 2021.

Možnosti doručení žádostí:

 • elektronicky na email eva.kasakova@zszarecna.cz
 • osobně do kanceláře školy
 • vhozením přihlášky do schránky školy (v zalepené obálce označené ZÁPIS 2021)
 • poštou

K žádosti zatím nepožadujeme kopie občanských průkazů a rodných listů dítěte.

Pokud chcete požádat o odklad školní docházky:

 • Zákonný zástupce, který žádá o odklad povinné školní docházky, musí vyplnit Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a zároveň i Žádost o odklad.
 • K žádosti o odklad je nutné doložit:
 • doporučení příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC)
 • doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

Pokud je pro vás elektronická registrace a online zápis problém:

Pro tento případ jsme vám k dispozici v průběhu celého měsíce dubna v době od 08:00 hodin do 13:00 hodin a v pátek 9. dubna od 13:00 hodin do 18:00.

Na osobní schůzku je však nutné se předem telefonicky nebo emailem domluvit.

Pokud máte dotazy k zápisu nebo se chcete domluvit na osobní schůzce, kontaktujte zástupkyni ředitele pro 1. stupeň.

Mgr. Eva Kašáková 

Tel: 374 723 128, 603 861 916

Email: eva.kasakova@zszarecna.cz

Zápis do 1. ročníku 2021/2022

 • online – link pro vyplnění elektronické přihlášky bude aktivní od 1.dubna 2021 od 08:00 hodin do 30. dubna 2021 do 12:00 hodin
 • v případě, že pro vás online způsob zápisu nebude z technických důvodů možný, můžete zapsat dítě osobně ve škole v době od 1. dubna do 30. dubna v dopoledních hodinách nebo v pátek 9. dubna v době od 13:00 hodin do18:00 hodin – v tomto případě je nutné si předem telefonicky domluvit termín a čas na telefonním čísle: 374 723 128 nebo 603 861 916, Mgr. Eva Kašáková, CPC
 • pro školní rok 2021/2022 plánujeme přijmout 72 žáků a otevřít 3 třídy.

Kritéria pro rozhodování o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

 • věk dítěte – povinná školní docházka začíná počátkem roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud není dítěti povolen odklad
 • pro školní rok 2021/2022 je zápis povinný pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a pro děti, kterým byl v loňském školním roce povolen odklad školní docházky
 • rodič může zapsat dítě na školu dle vlastního výběru (tj. i na školu, do které dítě nespadá obvodem)

K dalším uvedeným kritériím budeme přihlížet pouze v případě naplnění kapacity školy:

 • spádové dítě – dítě, které má trvalý pobyt ve školském obvodě základní školy, na kterou se hlásí
 • dítě, které má ve škole sourozence
 • v ostatních případech – losem

O přijetí dítěte nerozhoduje pořadí podání žádosti.

(Přidělené registrační číslo je určeno pouze k účelu oznámení o přijetí dítěte ke vzdělávání.)

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce.

 • Zákonný zástupce, který žádá o odklad povinné školní docházky, musí vyplnit žádost o přijetí k základnímu vzdělávání a zároveň i žádost o odklad.
 • K žádosti je nutné doložit:
 • doporučení příslušného školského poradenského zařízení (PPP, SPC)
 • doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

PŘEDČASNÝ NÁSTUP DO ŠKOLY

Dítě, které dosáhne šesti let v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, pokud je přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a pokud o to požádá zákonný zástupce. K žádosti se vždy dokládá vyjádření příslušného poradenského zařízení a u dětí narozených v období od ledna do června příslušného školního roku se doloží také posouzení odborného lékaře.

Ukáže – li se v průběhu prvního pololetí 1. ročníku (to je do 31. ledna), že dítě nezvládlo nároky školní docházky, může ředitel se souhlasem zákonného zástupce dodatečně odložit začátek plnění školní docházky.