WHISTLEBLOWING

Interní oznámení o spuštění VOS – Vnitřního oznamovacího systému od 15. 12. 2023 (whistleblowing)

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v souladu se Směrnicí EU č.2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU) a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů určila škola jako povinný subjekt v souladu s článkem č. 8 Směrnice EU způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání v naší škole.

Vaše osobní údaje budou chráněny a bude k nim mít přístup pouze příslušná osoba. Anonymní oznámení nebudou přijímána. Podmínky a pravidla pro podávání oznámení jsou uvedeny ve vnitřní směrnici č. 49, Ochrana oznamovatelů, která je k dispozici na EdukAC. Příslušnou osobou, která bude vaše oznámení přijímat a vyřizovat, je paní Karin Marjeníková, která je vázána mlčenlivostí.

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na vedení školy.

V Tachově dne 15. 12. 2023

Zdeněk Hnát, ředitel

Ochrana oznamovatelů

Prohlášení o implementaci Směrnice EU o whistleblowingu.

V souladu se Směrnicí EU č.2019/1937 ze dne 23. 10. 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU) a v souladu se zákonem zavádí škola jako povinný subjekt v souladu s článkem 8 Směrnice EU způsoby a pravidla pro oznamování protiprávního jednání.

Škola jako povinný subjekt má zpracovanou vnitřní směrnici pro tuto problematiku. Směrnice zavádí vnitřní oznamovací systém jako souhrn postupů při přijímání oznámení, jejich evidenci a zpracování, ochraně totožnosti oznamovatele a ochraně informací uvedených v oznámení.

Každá osoba (oznamovatel), která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozví o porušování práv Unie a o protiprávním jednání jiných osob, je oprávněna podat oznámení písemně (elektronicky i v listinné podobě), nebo ústně – osobně (v přiměřené lhůtě) i telefonicky. Protiprávním jednáním se rozumí jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku, dále jednání porušující právní předpis upravující určité vymezené oblasti (např. daně z příjmů právnických osob, zadávání veřejných zakázek, hospodářská soutěž, zpracování osobních údajů, životní prostředí, ochrany spotřebitele a další zákonem taxativně vymezené oblasti).

Totožnost oznamovatele je chráněným údajem, příslušná osoba je vázána mlčenlivostí.

Pro oznámení lze využít formulář, který je součástí směrnice, nebo způsob oznámení lze dohodnout s příslušnou osobou:

Kontaktní údaje příslušné osoby pro příjem a zpracování oznámení:

Jméno: Karin Marjeníková

Telefon: 374 723 128

E-mail: whistleblowing@zszarecna.cz

Adresa: ZŠ Tachov, Zárečná 1540, přísp. org., 347 01 Tachov

Vnitřní směrnice č. 49 – Vnitřní ochrana oznamovatelů (VOS – whistleblowing)